Algemene voorwaarden Homecare24

 

Op alle dienstverlening en service van Home Care 24 zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. U verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Bij onwaarheden houdt Home Care 24 zich het recht voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten op u te verhalen.
 2. De afgesproken startdatum van de zorgverlener, zal door Home Care 24 met inachtneming van een realisatie periode van gemiddeld 1 maand, als richtlijn doch niet als bindend worden beschouwd.De service van Home Care 24 beperkt zich tot het overeengekomene. Home Care 24 is nadrukkelijk géén thuiszorgorganisatie en erkent geen zorgplicht. De service van Home Care 24 beperkt zich tot het samenbrengen van de zorgbehoevende en de zorgverlener en het begeleiden van dit proces.
 3. Indien u schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door Home Care 24 , kunt u dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief melden. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. Home Care 24 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de verzorging, tewerkstelling of het verblijf van de zorgverlener in uw gezin. Denk hierbij ook b.v. aan overlijden, lichamelijk letsel, schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d. Eveneens is Home Care 24 niet verantwoordelijk voor de overeengekomen verblijfsperiode van de zorgverlener.
 4. Home Care 24 is niet aansprakelijk voor enige regelingen en/of overeenkomsten dan wel rechten tussen u en de Sociale Verzekeringsbank, PGB en/of CIZ gerelateerde zaken of veranderingen / wijzigingen, al dan niet vanuit overheidswege,  hieromtrent. Als budgethouder / opdrachtgever blijft u verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan Home Care 24.
 5. De inzet van de zorgverleners via Home Care 24 beperkt zich tot een ‘mantelzorg structuur’ i.s.m. de familie, direct betrokkenen en de zorgbehoevenden zelf . Deze inzet dient niet ter vervanging van enige specialistische (thuis)zorg.
 6.   Zowel u,  Home Care 24 als de zorgverlener kunnen de samenwerking tussentijds opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt de zorgverlener echter nooit verplichten om per direct uw huis te verlaten tijdens de opzegtermijn. Home Care 24 is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het (voortijdige) vertrek van de zorgverlener, dan wel beëindiging van de samenwerking door een van de partijen,  voortvloeit. Indien uw zorgverlener via een arbeidsovereenkomst via de SVB bij u in dienst is dan gelden de voorwaarden zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst (modelovereenkomst SVB).
 7.   Wanneer u binnen een week voor aankomst van de zorgverlener annuleert of de zorgverlener/ Home Care 24 de reis al heeft geboekt of andere kosten heeft gemaakt, blijft u verantwoordelijk voor de kosten van annulering.
 8.   Home Care 24 zal bij vroegtijdig vertrek van de zorgverlener, voor zover van toepassing, haar uiterste doen om binnen redelijke termijn een vervangende zorgverlener te zoeken. Home Care 24 behoudt te allen tijde het recht, om met opgave van redenen waartegen geen bezwaar mogelijk is, niet over te gaan tot het bemiddelen / inzet van een vervangende zorgverlener.
 9. Tenzij anders is overeengekomen dient u de krachtens de overeenkomst gefactureerde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum van 14 dagen na factuurdatum. Indien de Sociale Verzekeringsbank uw facturen voor u betaald dan dient u zorg te dragen voor een tijdige en correcte aanlevering van de facturen en gegevens bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor een correcte en tijdige betaling hiervan, ook bij een onvoldoende budget (PGB). Bij niet tijdige betaling is Home Care 24 gerechtigd zonder tussenkomst van een rechter alle openstaande kosten ineens te vorderen aangevuld met herinneringskosten van maximaal € 25,- en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.
 10. U dient er rekening mee te houden dat bij vertrek van de zorgverlener, zij/hij zich zelf uitschrijft uit het GBA / bevolkingsregister (indien inschreven en zo ver van toepassing).
 11.   Afspraken die met u schriftelijk zijn bevestigd en die deels of geheel ter vervanging zijn van de Algemene Voorwaarden zijn bindend.
 12. Na het beëindigen van de (zorg)overeenkomst -en op welke wijze deze beëindiging dan ook plaatsvindt-  is het Opdrachtgever én Zorgverlener niet toegestaan binnen 12  maanden na datum beëindiging een overeenkomst met elkaar aan te gaan – betaald dan wel onbetaald, direct of indirect via een andere partij – op straffe van een compensatie aan Home Care 24 van €7.500 (zevenduizendvijfhonderd euro) exclusief BTW voor iedere maand (of deel daarvan) dat deze overtreding voortduurt.